Dokumentai
Progimnazijos laikraštis „Jaunasis aras“ Atnaujinta Dydis
Jaunasis aras 2023 2023-07-04 10:20:05 2.05 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatai 2022-12-06 16:23:38 10.11 MB
Mokytojų budėjimo mokykloje nuostatai 2022-12-09 12:34:10 25.24 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-11-08 22:23:25 36.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-12-09 12:34:23 25.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 1 priedas 66.04 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 2 priedas 1 MB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 228.26 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-01-26 15:52:00 388.82 KB
Darbuotojų komunikavimo elektroniniu paštu taisyklės 30.74 KB
Mokytojų tarybos reglamentas 18.28 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-03 11:45:55 39.77 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-05-10 13:51:51 64.81 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-11-22 18:20:30 165.56 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-11-22 18:21:38 5.25 MB
RVPPM 2019 m. mokytojų darbo krūvio sandara 2021-11-22 18:22:20 32.49 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 18:22:59 26.36 KB
Įsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248 2021-11-22 18:27:16 75.37 KB
Įsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254 2021-11-22 18:27:30 50.54 KB
Įsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253 2021-11-22 18:27:52 49.23 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2021-11-22 18:28:03 24.63 KB
Dėl pasirinktų prevencinių programų 2021-11-22 18:28:45 569.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2022-11-10 20:03:04 53.6 KB
Pradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-05-08 08:21:36 289.34 KB
Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:37:03 25.81 KB
5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:55 45.75 KB
Krizių valdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-10 20:06:47 182.5 KB
Mokinių mokymo(si) krūvių reguliavimo tvarka 2022-11-10 20:10:04 30.78 KB
Mokinių naudojimosi transportu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:05:34 22.49 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:25 30.23 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:21:47 51.19 KB
Švietimo stebėsenos progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-07 09:28:30 357.57 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:25:27 21.95 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:56:27 19.92 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:50 26.94 KB
Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:04:19 51.5 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka 2022-11-10 19:57:44 182.5 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:27 19.85 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 10:35:54 50.39 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją ir vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašai 2024-05-10 12:26:46 414.02 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022-11-10 19:19:08 25.98 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2024-02-20 14:54:38 304.16 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 15:42:25 42.42 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:02:35 35.5 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseiniu Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas 4.34 MB
Pradinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 2022-12-09 16:34:02 42.11 KB
Pedagogų etikos kodeksas 23.49 KB
Mokinio (turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, laikinų mokymosi sunkumų, itin sėkmingai besimokančio mokinio, mokinio mokomo namuose) individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas 2022-12-08 11:59:59 77 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos reglamentas ir skyrimo į klases (grupes) tvarkos aprašas ir kriterijai 2024-05-10 12:23:14 300.19 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-23 08:35:46 198.75 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024-05-10 12:29:44 51.18 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 41 KB
Pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 77.96 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 61 KB
Inventorizacijos taisyklės 53.69 KB
Finansų kontrolės taisyklės 27.01 KB
Darbo tvarkos tasyklės 2024-04-24 09:15:51 389.94 KB
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo į progimnaziją forma 13.41 KB
Prašymo dėl priėmimo į pailginto mokymo (si) dienos grupę forma 12.39 KB
Prašymas dėl pavežimo mokykliniu geltonuoju autobusu 2022-12-08 12:12:07 28 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos pirmą klasę forma 2024-03-12 11:27:08 13.92 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2024-03-12 11:28:10 13.93 KB
Pareigybės aprašymai
Nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-14 16:21:02 17.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:19 17.56 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:33 17.92 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:41 18.11 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:47 16.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-03 10:26:21 19.43 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:18:00 17.75 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 20.97 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 metų progimnazijos veiklos planas 2024-03-12 11:39:43 618.29 KB
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2024-03-12 11:39:43 96.96 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-03-12 11:39:43 229.14 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 41 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2024-03-12 11:39:43 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2024-03-12 11:39:43 139 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2024-03-12 11:39:43 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.25 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2024-03-12 11:39:43 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2024-03-12 11:39:43 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 341.03 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 23.95 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 16.74 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 3.59 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 274.15 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 657.94 KB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 47.08 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 57.53 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 48.68 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 48.92 KB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 44.56 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 37.59 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:00 56.69 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:33 48.58 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:58 44.49 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:51:24 35.93 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:00 50.44 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:31 47.06 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:58 38.91 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:14 29.41 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:41 32.81 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. i ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.7z 719 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-22 10:07:28 518.72 KB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-22 10:07:28 472.04 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-22 10:07:28 613.24 KB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-22 10:07:28 744.07 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 15:57:10 2.33 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 15:58:13 1.03 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 15:57:55 624.21 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-26 15:57:10 1.53 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:18:55 587.83 KB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:18:55 1.16 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:18:55 5.1 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:18:55 5.04 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:48:32 7.02 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:48:46 5.01 MB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:48:58 5.02 MB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-14 16:14:28 5.15 MB
2019 m.
2019-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:57:46 12.53 MB
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-14 11:06:52 7.14 MB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-14 11:07:06 5.38 MB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-14 11:07:20 5.19 MB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-14 11:07:33 3.74 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-11 13:20:17 1.76 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-11 13:19:53 1.44 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-11 13:19:21 1.1 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-11 13:18:56 624.02 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-11 13:18:33 0.96 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-22 10:04:13 1.3 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:06:49 1.16 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:06:49 1.14 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-24 08:06:49 3.1 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-24 09:13:03 1.94 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-28 19:54:28 3.75 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-28 19:54:28 2.9 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-28 19:54:28 3.78 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-09-28 19:54:28 9.47 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:22:50 14.04 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:22:59 9.72 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:23:07 7.53 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 8.69 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-21 21:24:36 12.28 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-14 16:10:04 12.04 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-14 16:10:34 11.8 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-14 16:10:20 6.79 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
ES PROGRAMOS „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ ADMINISTRAVIMO TVARKA ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS 2023-2024 MOKSLO METAMS 2024-02-29 13:03:02 54 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 396.17 KB
15 dienų papildomas valgiaraštis 6-10 m. vaikams 2023-10-13 12:08:25 6.02 MB
6-10 m. vaikų valgiaraščio vertinimo pažyma 2023-10-13 12:06:22 4.86 MB
11 m. ir vyresnių vaikų valgiaraščio vertinimo pažyma 2023-10-13 12:07:12 3.97 MB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 15:42:25 42.42 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-26 16:16:19 456 KB
2022 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 16:22:20 3.5 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-30 14:09:49 26.99 KB
Mokyklos 2020 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 16:16:19 33.45 KB
Mokyklos 2019 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 16:16:19 29.79 KB
Viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023-01-26 16:16:20 37.17 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programos pavyzdys 2022-11-10 20:36:45 17.58 KB
Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:37:03 25.81 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kas yra korupcija? 2022-09-26 21:15:56 13.55 KB
Informacija mokytojams 2022-09-26 21:15:56 12.27 KB
Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2022-09-26 21:15:56 25.73 KB
Gautų dovanų registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2022-09-26 21:15:56 26.68 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 41 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.5 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.25 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:50 26.94 KB
Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos 17.27 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Informacija apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną 16.01 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 20:50:09 10 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedai 2021-11-22 20:50:10 19.57 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 20:50:15 8.55 MB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-11-22 20:50:15 52.91 KB
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo darbuotojams 2021-11-22 20:50:15 24.52 KB
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tėvams (globėjams) 2021-11-22 20:50:17 2.2 MB
Informacijos apie pažeidimus Raseiniu Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas 4.34 MB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
1-4 klasių mokymo priemonės ir įranga aktas 2018-04 2021-11-22 15:37:28 581.42 KB
5-8 klasių mokymo priemonės ir įranga 2018-05-18 2021-11-22 15:37:29 1.53 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo tvarkaraščiai 2024-03-01 14:56:23 184.33 KB
2023-2024 m. m. pagrindinio ugdymo tvarkaraščiai 2024-02-20 15:18:19 252.16 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-09-27 09:47:18 24.32 KB
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 28.95 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-11-08 22:23:25 36.5 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Informacija tėveliams 2022-09-26 19:35:59 29.05 KB
Mokinių pažintinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokinių pažintinė veikla 2022 m. 2023-12-12 16:36:09 40.5 KB