Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatai 2022-12-06 16:23:38 10.11 MB
Mokytojų budėjimo mokykloje nuostatai 2022-12-09 12:34:10 25.24 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-11-08 22:23:25 36.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-12-09 12:34:23 25.5 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų komunikavimo elektroniniu paštu taisyklės 30.74 KB
Mokytojų tarybos reglamentas 18.28 KB
Inventorizacijos taisyklės 2023-01-30 13:50:38 11.35 MB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-03 11:45:55 39.77 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m.  2022-11-10 19:20:22 52.97 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-12-09 18:06:18 219.9 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-11-22 18:20:30 165.56 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2021-11-22 18:21:05 9.18 MB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-11-22 18:21:38 5.25 MB
RVPPM 2019 m. mokytojų darbo krūvio sandara 2021-11-22 18:22:20 32.49 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 18:22:59 26.36 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2018 metų redakcija 2021-11-22 18:24:39 26.05 KB
Reorganizavimo sąlygų aprašas 2021-11-22 18:25:20 877.79 KB
Įsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248 2021-11-22 18:27:16 75.37 KB
Įsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254 2021-11-22 18:27:30 50.54 KB
Įsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253 2021-11-22 18:27:52 49.23 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2021-11-22 18:28:03 24.63 KB
Dėl pasirinktų prevencinių programų 2021-11-22 18:28:45 569.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2022-11-10 20:03:04 53.6 KB
Pradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-12-09 18:15:04 44.06 KB
Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:37:03 25.81 KB
5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:55 45.75 KB
Krizių valdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-10 20:06:47 182.5 KB
Mokinių mokymo(si) krūvių reguliavimo tvarka 2022-11-10 20:10:04 30.78 KB
Mokinių naudojimosi transportu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:05:34 22.49 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:25 30.23 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:21:47 51.19 KB
Svietimo stebėsenos progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-12-09 18:02:34 48.36 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:25:27 21.95 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:56:27 19.92 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:50 26.94 KB
Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:04:19 51.5 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka 2022-11-10 19:57:44 182.5 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:27 19.85 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:07:20 50.39 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas 2022-12-15 15:18:27 22.71 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022-11-10 19:19:08 25.98 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2022-11-10 20:10:31 45 KB
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:58:18 42.42 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:02:35 35.5 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseiniu Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas 4.34 MB
Pradinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 2022-12-09 16:34:02 42.11 KB
Pedagogų etikos kodeksas 23.49 KB
Mokinio (turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, laikinų mokymosi sunkumų, itin sėkmingai besimokančio mokinio, mokinio mokomo namuose) individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas 2022-12-08 11:59:59 77 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos reglamentas ir skyrimo į klases (grupes) tvarkos aprašas ir kriterijai 2022-12-09 18:19:54 21.61 KB
Vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2022-12-09 18:22:03 15.2 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 33.39 KB
Progimnazijos veiklos kokybes įsivertinimo tvarkos aprašas 51.18 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 41 KB
Pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 77.96 KB
Taisyklės
Mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2021-11-22 18:32:47 27.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2023-01-30 11:52:25 5.55 MB
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo į pailginto mokymo (si) dienos grupę forma 12.39 KB
Prašymas dėl pavežimo mokykliniu geltonuoju autobusu 2022-12-08 12:12:07 28 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos pirmą klasę forma 2022-12-14 11:41:50 13.32 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2022-12-13 19:08:57 12.62 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos darbuotojų pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:20:14 18.17 KB
Raštvedžio, sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:20:24 18.61 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:20:31 18.88 KB
Specialistų pareigybės aprašymai
Logopedo, spec. pedagogo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:22:06 46.5 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:22:14 44 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:22:20 17.14 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašas 27.88 KB
Pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Pradinio ugdymo mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:04 23.1 KB
Pradinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:10 27.96 KB
Lietuvių kalbos mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:18 20.99 KB
Matematikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:24 20.59 KB
Lietuvių kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:30 20.65 KB
Rusų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:36 20.45 KB
Anglų kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:42 20.39 KB
Anglų kalbos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:48 20.11 KB
Vokiečių kalbos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:24:54 20.41 KB
Vokiečių kalbos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:01 20.23 KB
Informacinių technologijų mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:07 17.84 KB
Fizikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:32 17.91 KB
Gamtos ir žmogaus mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:38 18.02 KB
Chemijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:45 17.82 KB
Geografijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:51 17.87 KB
Biologijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:25:57 17.82 KB
Istorijos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:07 17.77 KB
Istorijos mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:13 18.11 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:20 18.14 KB
Muzikos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:33 17.83 KB
Technologijų mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:40 17.81 KB
Žmogaus saugos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:47 18.13 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:26:53 18.12 KB
Etikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:27:00 17.71 KB
Tikybos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:27:06 18.08 KB
Kūno kultūros mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:14 17.75 KB
Dailės mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:20 17.83 KB
Šokio mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:25 17.82 KB
Neatestuoto neformalaus švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:32 17.34 KB
Muzikos mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:37 17.83 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:43 22.62 KB
Tikybos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:49 17.52 KB
Neformalaus švietimo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:36:54 16.67 KB
Lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:00 17.01 KB
Matematikos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:05 17.34 KB
Istorijos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:11 17.37 KB
Rusų kalbos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:17 20.12 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:22 17.67 KB
Fizinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:28 17.91 KB
Pilietiškumo pagrindų vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:34 17.79 KB
Neformalaus švietimo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:43 17.41 KB
Priešmokyklinio ugdymo pareigybių aprašymai 2022-09-29 15:37:48 20.3 KB
Priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:37:55 19.53 KB
Priešmokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:38:00 18.68 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:38:11 19.04 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:38:17 16.55 KB
Pailginto mokymo (si) dienos grupės vyresniojo auklėtojo pareigybės aprašymas 15.43 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašas 24 KB
Informacinių technologijų vyresniojo mokytojo 15.69 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 26.58 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 19.01 KB
Žmogaus saugos vyresniojo mokytojo pareigybės aprašas 18.99 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybė pareigybės aprašymas 2022-12-08 15:04:42 25.02 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-14 16:21:02 17.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:19 17.56 KB
Inžinieriaus-programuotojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:26 17.4 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:33 17.92 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:41 18.11 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:47 16.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:54 19.71 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:18:00 17.75 KB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15