Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 1 priedas 66.04 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 2 priedas 1 MB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 228.26 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-01-26 15:52:00 388.82 KB
Darbuotojų komunikavimo elektroniniu paštu taisyklės 30.74 KB
Mokytojų tarybos reglamentas 18.28 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-03 11:45:55 39.77 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-05-10 13:51:51 64.81 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-11-22 18:20:30 165.56 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-11-22 18:21:38 5.25 MB
RVPPM 2019 m. mokytojų darbo krūvio sandara 2021-11-22 18:22:20 32.49 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 18:22:59 26.36 KB
Įsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248 2021-11-22 18:27:16 75.37 KB
Įsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254 2021-11-22 18:27:30 50.54 KB
Įsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253 2021-11-22 18:27:52 49.23 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2021-11-22 18:28:03 24.63 KB
Dėl pasirinktų prevencinių programų 2021-11-22 18:28:45 569.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2022-11-10 20:03:04 53.6 KB
Pradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-05-08 08:21:36 289.34 KB
Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:37:03 25.81 KB
5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:55 45.75 KB
Krizių valdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-10 20:06:47 182.5 KB
Mokinių mokymo(si) krūvių reguliavimo tvarka 2022-11-10 20:10:04 30.78 KB
Mokinių naudojimosi transportu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:05:34 22.49 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:25 30.23 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:21:47 51.19 KB
Švietimo stebėsenos progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-07 09:28:30 357.57 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:25:27 21.95 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:56:27 19.92 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:50 26.94 KB
Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:04:19 51.5 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka 2022-11-10 19:57:44 182.5 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:27 19.85 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 10:35:54 50.39 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją ir vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašai 2024-05-10 12:26:46 414.02 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022-11-10 19:19:08 25.98 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2024-02-20 14:54:38 304.16 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 15:42:25 42.42 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:02:35 35.5 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseiniu Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas 4.34 MB
Pradinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 2022-12-09 16:34:02 42.11 KB
Pedagogų etikos kodeksas 23.49 KB
Mokinio (turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, laikinų mokymosi sunkumų, itin sėkmingai besimokančio mokinio, mokinio mokomo namuose) individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas 2022-12-08 11:59:59 77 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos reglamentas ir skyrimo į klases (grupes) tvarkos aprašas ir kriterijai 2024-05-10 12:23:14 300.19 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-23 08:35:46 198.75 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024-05-10 12:29:44 51.18 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 41 KB
Pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 77.96 KB