Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Kas yra Bendrosios programos?

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio  ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.

Kodėl atnaujinamos Bendrosios programos?

Siekiama sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. Kas yra kompetencijos?  Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Dalykų turinio atnaujinimas grindžiamas 6 kompetencijomis: kūrybiškumo, pažinimo, komunikavimo, kultūrine, pilietiškumo, socialine, emocine ir sveikos gyvensenos. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujintose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Bendrąsias programas, po ilgų, išsamių diskusijų, švietimo bendruomenės teiktų pasiūlymų parengė iš mokytojų praktikų bei mokslininkų sudarytos rengėjų grupės.

Nuo šių mokslo metų pradžios jau įgyvendinamos atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo programos.

Atnaujintos programos nuo 2023-2024 m. m. bus pradėtos diegti progimnazijos 1, 3, 5, 7, o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Mokymosi turinys atnaujinamose programose pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Šios proporcijos dydis gali skirtis priklausomai nuo ugdymo pakopos, dalyko logikos, tikslų, mokymo tradicijos.

Svarbu

Kitos naudingos nuorodos:

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!