Biblioteka

Bibliotekininkėmis progimnazijoje dirba

Henrika Gailienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.00 – 11.00 val.

11.30 – 12.55 val.

14.55 – 17.30 val.

11.00 – 11.30 val.

Antradienis

7.00 – 11.00 val.

11.30 – 12.55 val.

14.55 – 17.30 val.

11.00 – 11.30 val.

Trečiadienis

6.55 – 10.55 val.

11.25 – 12.55 val.

15.43 – 18.13 val.

10.55 – 11.25 val.

Ketvirtadienis

7.00 – 11.00 val.

11.30 – 12.55 val.

14.55 – 17.30 val.

11.00 – 11.30 val.
Penktadienis

7.00 – 11.00 val.

11.30 – 12.55 val.

14.55 – 17.30 val.

11.00 – 11.30 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Lina Volfienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00 val.

12.30 – 13.00 val.

Antradienis

7.30 – 8.30 val.

9.30 – 16.30 val.

12.30 – 13.00 val.

Trečiadienis

7.30 – 8.30 val.

9.30 – 16.30 val.

12.30 – 13.00 val.

Ketvirtadienis

7.30 – 8.30 val.

9.30 –16.30 val.

12.30 – 13.00 val.
Penktadienis

7.30 – 8.30 val.

9.30 – 16.30 val.

12.30 – 13.00 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Bibliotekininkių funkcijos

 • Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir skaitytojams pateikti Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdami pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas;
 • Vadovautis „Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“ komplektuoti, tvarkyti vadovėlius bei mokymo priemones ir išduodi juos atitinkamų dalykų mokytojams;
 • Aptarnauti mokinius, mokyklos darbuotojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) mokyklos direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka – informaciniu centru taisyklių“ nustatyta tvarka;
 • Analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;
 • Informuoti skaitytojus apie gautas knygas ir teikti jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdyti mokinių informacinę kultūrą, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengti literatūrą mokyklos renginių organizatoriams;
 • Sudaryti galimybę naudotis informacinėmis technologijomis mokytojams, mokiniams;
 • Veiksmingiau panaudoti mokykloje turimas informacines technologijas;
 • Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tuo pakeičiant popamokinę veiklą. 

Bibliotekos paslaugos

 • Knygų ir kitų dokumentų (išskyrus enciklopedijas, žodynus ir žinynus) išdavimas skaitytojams į namus.
 • Mokytojų ir mokinių informavimas apie naujus leidinius.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Mokytojų ir mokinių konsultavimas, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Parodų rengimas.
 • Naudojimosi kompiuterine technika paslauga.
 • Informacijos paieška internete.

Dokumentai

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-09-27 09:47:18 24.32 KB
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 28.95 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-11-08 22:23:25 36.5 KB

Istorija

Nuo 1919 m . spalio 1 d. matematikos ir lietuvių kalbos mokytojas P. Bartuška vadovavo knygynui (tada taip vadinosi biblioteka, jos darbuotojas buvo vadinamas knygininku).

1921 m . į mokyklą atvyko mokytojas A. Milašas. Jis įsteigė knygų platintojų būrelį, pats vadovavo mokyklos bibliotekai. Jau tuo metu buvo 332 egz. knygų už 3831 auksinį.

Vėliau mokyklos bibliotekai vadovavo įvairių dalykų mokytojai.

1947- 1949 m. bibliotekai vadovavo Kotryna Stoškutė.

1949- 1951 m. bibliotekai vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Aldona Venskutė – Lazdauskienė. Pokario metais mokykla ir biblioteka buvo Raseinių kultūrinis centras. Bibliotekai mokytojai dovanojo knygų. Vykdavo garsiniai skaitymai, literatūriniai vakarai, poezijos popietės, kurių metu dainuodavo Nijolė Ambrozaitytė, būsimoji garsi operos solistė.

1951- 1953 m. bibliotekai vadovavo pradinių klasių mokytoja Bronė Lauraitytė. Knygoms įsigyti buvo skirta nedaug lėšų. Ruošdavo tuo metu svarbių knygų aptarimus, pvz: „Pakelta velėna“, „Pulko sūnus“ ir kt. Populiarūs tapo deklamavimo konkursai. Vaikai ir suaugusieji labai domėjosi knygomis, saugojo jas.

1953- 1967 m. bibliotekai vadovavo Silvija Balčiūnaitė. Buvo reorganizuojami rajono viešųjų bibliotekų vaikų skyriai su mokyklų bibliotekomis. Mokyklos bibliotekos fondai atsidūrė vaikų bibliotekos patalpose, bet apskaita buvo vykdoma atskirai. Dėl to labai nukentėjo mokyklos mokiniai: ne kiekvienas norėjo specialiai eiti į vaikų biblioteką, o jei paimdavo knygų, nenoriai jas grąžindavo, tad mokyklos bibliotekininko pagrindinis darbas buvo su skolininkais. Vykdavo ir knygų aptarimai, įvairiausios ateistinio ir komunistinio auklėjimo valandėlės, bet į jas mažai susirinkdavo mokinių ir mokytojų, nebent įsakius mokyklos direktoriui.

1967- 2000 m. bibliotekai vadovavo Stefanija Ramankevičienė, turinti specialų bibliotekinį išsilavinimą. Ji mokyklos bibliotekoje dirbo 35 metus, buvo profesionali, darbšti, kūrybinga bibliotekininkė. Jos dėka biblioteka dalyvavo respublikiniuose projektuose: 1999 m . „Mokyklos biblioteka – informacijos centras“, 2000 m . „Biblioteka – mokyklos kaitos ir ugdymo proceso organizatorė“, 2001 m . „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo politikos klausimais“, 2002 m . „Skaitykla – informacijos paslaugų ir gebėjimų centras“. Gauti 4 kompiuteriai, skaitytuvas, anglų kalbos programa, 300 lt. skirta knygoms įsigyti.

1970 m. sausio mėnesį gautas iš ministerijos įsakymas, kad mokyklinės bibliotekos turi būti mokykloje. Jau kovo mėnesį biblioteka įrengta dviejuose kambarėliuose mokyklos palėpėje.

Prasidėjo kuriamasis bibliotekos darbas: greitai buvo įkurta jauki biblioteka, atsirado katalogai, kartotekos, buvo įrengta informacinė lenta, naudojimosi bibliotekos fondais ir katalogais schemos, pradinių klasių mokiniai buvo supažindinami su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, informacijos paieška. Vyko V-IX klasių viktorinos, konkursai, literatūriniai vakarai. Po devynerių metų bibliotekai paskirtas trečias kambarys, įkurta 12 vietų skaitykla. 1979-02-08 buvo įsteigtas antras bibliotekininko etatas. Skaitykloje dirbo Albina Grumudienė, vėliau - Edita Stirbienė. Čia buvo galima skaityti informacinius leidinius, buvo rengiamos literatūrinės parodos, valandėlės, informacinių paieškų konkursai.

Nuo 1990 m. rugsėjo mėnesio skaitykloje pradėjo dirbti Ingrida Staponienė, o nuo 2000 metų dirbo abonemente.

Nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio skaitykloje dirbo Henrika Gailienė, o nuo 2010 m. balandžio mėn. - bibliotekos vedėja.

2010 m. gruodžio mėnesį bibliotekininke pradėjo dirbti Eglė Norkevičienė.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio iki 2021m. birželio mėnesio bibliotekininke dirbo Lina Stulgienė. 

Šiuo metu bibliotekoje dirba bibliotekininkės Henrika Gailienė ir Lina Volfienė. 

Bibliotekos aplinka

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!