Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogės progimnazijoje dirba

Asta Linkienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

10.00 – 12.00 (2 val.)

16.00 – 18.00 (2 val.)

Antradienis

10.00 – 12.00 (2 val.)

16.00 – 18.00 (2 val.)

Trečiadienis

     10.00 – 12.00 (2 val.)

16.00 – 17.30 (1,5 val.)

Ketvirtadienis

10.00 – 12.00 (2 val.)

16.00 – 17.30 (1,5 val.)

Penktadienis

11.00 – 12.00 (1 val.)

18.30 – 20.00 (1,5 val.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sigutė Vertelienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas 

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

12.00–13.00 (1 val.)

8.00–9.00 (1 val.)

Antradienis

11.00–14.00 (3 val.)

8.00–9.00 (1 val.)

Trečiadienis

10.00–12.00 (2 val.)

14.00–15.00 (1 val.)

8.00–10.00 (2 val.)

Ketvirtadienis

 

16.00–17.00 (1 val.)

Penktadienis

10.00–11.00 (1 val.)

12.00–13.00 (1 val.)

8.30–10.00 (1,5 val.)

13.00–15.00 (2 val.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dovilė Gailė Vyresnioji specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.00 – 13.00 (4 val.)

8.00 – 9.00 (1 val.)

13.00 – 17.00 (4 val.)

Antradienis

9.00 – 14.00 (5 val.)

8.00 – 9.00 (1 val.)

14.00 – 16.00 (2 val.)

Trečiadienis

17.00 – 19.00 (2 val.)

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00 (5 val.)

13.00 – 16.00 (3 val.)

Penktadienis

8.00 – 12.00 (4 val.)

12.00 – 16.00 (4 val.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiųjų pedagogių funkcijos

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. 
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Raseinių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Kasmet rengia švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, jį suderina su Raseinių  r. švietimo pagalbos tarnyba ir teikia tvirtinti progimnazijos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia vaiko gerovės komisijai.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.
 • Atlieka progimnazijos ugdymo(si) aplinkų, mokinių saugumo vertinimą.
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą.
 • Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Švietimo pagalbos tarnyboje.
 • Atsako už specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą.
 • Teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo.
 • Tvarko specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą.
 • Bendradarbiauja su Švietimo pagalbos tarnyba.
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!