Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatai 2022-12-06 16:23:38 10.11 MB
Mokytojų budėjimo mokykloje nuostatai 2022-12-09 12:34:10 25.24 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-11-08 22:23:25 36.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-12-09 12:34:23 25.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 1 priedas 66.04 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas, 2 priedas 1 MB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 228.26 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-01-26 15:52:00 388.82 KB
Darbuotojų komunikavimo elektroniniu paštu taisyklės 30.74 KB
Mokytojų tarybos reglamentas 18.28 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-03 11:45:55 39.77 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-05-10 13:51:51 64.81 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-11-22 18:20:30 165.56 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-11-22 18:21:38 5.25 MB
RVPPM 2019 m. mokytojų darbo krūvio sandara 2021-11-22 18:22:20 32.49 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-11-22 18:22:59 26.36 KB
Įsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248 2021-11-22 18:27:16 75.37 KB
Įsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254 2021-11-22 18:27:30 50.54 KB
Įsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253 2021-11-22 18:27:52 49.23 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka 2021-11-22 18:28:03 24.63 KB
Dėl pasirinktų prevencinių programų 2021-11-22 18:28:45 569.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2022-11-10 20:03:04 53.6 KB
Pradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-05-08 08:21:36 289.34 KB
Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:37:03 25.81 KB
5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:55 45.75 KB
Krizių valdymo progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-10 20:06:47 182.5 KB
Mokinių mokymo(si) krūvių reguliavimo tvarka 2022-11-10 20:10:04 30.78 KB
Mokinių naudojimosi transportu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:05:34 22.49 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-11-10 20:08:25 30.23 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:21:47 51.19 KB
Švietimo stebėsenos progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-07 09:28:30 357.57 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:25:27 21.95 KB
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-11-10 19:56:27 19.92 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:50 26.94 KB
Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:04:19 51.5 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka 2022-11-10 19:57:44 182.5 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:03:27 19.85 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 10:35:54 50.39 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją ir vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašai 2024-05-10 12:26:46 414.02 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022-11-10 19:19:08 25.98 KB
Metodinės tarybos darbo reglamentas 2024-02-20 14:54:38 304.16 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-18 15:42:25 42.42 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-10 20:02:35 35.5 KB
Informacijos apie pažeidimus Raseiniu Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas 4.34 MB
Pradinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 2022-12-09 16:34:02 42.11 KB
Pedagogų etikos kodeksas 23.49 KB
Mokinio (turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, laikinų mokymosi sunkumų, itin sėkmingai besimokančio mokinio, mokinio mokomo namuose) individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas 2022-12-08 11:59:59 77 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos reglamentas ir skyrimo į klases (grupes) tvarkos aprašas ir kriterijai 2024-05-10 12:23:14 300.19 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-23 08:35:46 198.75 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024-05-10 12:29:44 51.18 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 41 KB
Pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 77.96 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 61 KB
Inventorizacijos taisyklės 53.69 KB
Finansų kontrolės taisyklės 27.01 KB
Darbo tvarkos tasyklės 2024-04-24 09:15:51 389.94 KB
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo į progimnaziją forma 13.41 KB
Prašymo dėl priėmimo į pailginto mokymo (si) dienos grupę forma 12.39 KB
Prašymas dėl pavežimo mokykliniu geltonuoju autobusu 2022-12-08 12:12:07 28 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos pirmą klasę forma 2024-03-12 11:27:08 13.92 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2024-03-12 11:28:10 13.93 KB
Pareigybės aprašymai
Nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-14 16:21:02 17.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:19 17.56 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:33 17.92 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:41 18.11 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:47 16.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-03 10:26:21 19.43 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:18:00 17.75 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 20.97 KB