Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo vietai užimti

Mokytojas reikalingas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigos: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Pareigybinės algos koeficientas (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)

Darbo krūvis:  0,78 etato

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Darbo vieta (miestas):  Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija, Vilniaus g. 11, LT-60180, Raseiniai

Reikalavimai pretendentams: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikaciją;
 2. žinoti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
 3. būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 4. būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro;
 5. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą (būtų privalumas);
 6. gebėti atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, patirtį, įgytas žinias ir ugdymosi poreikius, sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti jo demokratines ir pilietines vertybines nuostatas, pažintinius ir komunikacinius gebėjimus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
 7.  užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
 8. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
 9. gebėti atlikti klasės vadovo pareigas;
 10.  atlikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše.

Privalumai:

 1. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 2. gebėjimas taikyti mokymą aktyvinančius ugdymo metodus;
 3. darbo mokykloje patirtis;
 4. rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti konkurse;

2) asmens tapatybę liudijantį dokumentą (kopiją);

3) išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijančius dokumentus (kopijas);

4) Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;

5) gyvenimo aprašymą (CV); dokumentus, kurie įrodo atitinkamo dalyko/pareigybės pedagoginio darbo patirtį;

6) rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (privalumas).

 

Dokumentai priimami nuo š. m. birželio 3 d.  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. iki birželio 17 d. 16.00 val.

Pretendentas, dalyvaujantis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo konkurse, dokumentus ar jų kopijas pateikia Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos raštinėje, adresu Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai

Informacija apie konkursą teikiama el. paštu info@viktoropetkaus.lt , tel. (8 428) 52 167

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami ir kviečiami asmeniškai. Pokalbio vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

__________________

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15