Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Lina Stulgienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Grupės vadovė

2.

Vaida Armonienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Pavaduotoja

3.

Daiva Ramanauskienė

Fizikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Narė

4.

Laima Butvilienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,  metodinės tarybos pirmininkė

Narė

5.

Albina Steponavičienė

Tikybos mokytoja metodininkė, 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Narė

6.

Irena Kobienė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, fizinio ugdymo ir šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

7.

Laima Česaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

8.

Asta Rumševičienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

9.

Tomas Kantautas

Istorijos vyresnysis mokytojas, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas

Narys

10.

Dalia Kosienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

10.

Daiva Rapolienė

Muzikos mokytoja metodininkė, meninio ugdymo ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

11.

Rasa Vaišvilienė

Biologijos mokytoja metodininkė, gamtos, matematikos, informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

12.

Lina Linkė

Psichologė, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė

Narė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo uždaviniai ir principai

 • Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis;
 • Atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę;
 • Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą;
 • Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti mokyklos strateginius, metinius veiklos, ugdymo planus;
 • Sudaryti sąlygas visiems mokyklos bendruomenės nariams, reflektavus savo ir mokyklos veiklą, susitelkti siekiant nuolatinio vertybėmis pagrįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo;
 • Sudaryti sąlygas visai mokyklos bendruomenei, mokyklos veikla suinteresuotiems partneriams sistemingai, argumentuotai ir rezultatyviai diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi;
 • Pripažinti mokytojų meistriškumą ir gerąsias praktikas kaip tinkamus pavyzdžius mokytojų bendruomenės, mokyklos kaip organizacijos mokymuisi;
 • Atsiskaityti už savo veiklos kokybę mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, dalyvių susirinkimui (savininkui), švietimo valdymo subjektams, įgyvendinant viešąjį interesą, kitiems suinteresuotiems asmenims ir partneriams.
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas remiasi šiais principais: bendradarbiavimo, kūrybiškumo, atsakingumo, objektyvumo, tvarios ir pasidalytos lyderystės mokymuisi, humaniškumo, demokratiškumo, konfidencialumo bei tolerancijos.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!