Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1. Lina Stulgienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Koordinatorė
2. Laima Butvilienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Pirmininkė
3. Laima Česaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
4. Tomas Kantautas Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas Narys
5. Dalia Kosienė Pradinio, priešmokyklinio ugdymo programų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Irena Kobienė Fizinio ugdymo, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
7. Daiva Rapolienė Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
8. Rasa Vaišvilienė Gamtos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
9. Asta Rumševičienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
10. Albina Steponavičienė 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Narė
11. Lina Linkė Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė Narė

Informacija

Progimnazijos metodinė taryba - mokomųjų dalykų metodinių grupių vadovų grupė, kurios veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma progimnazijos direktoriaus tvirtinamame Metodinės tarybos darbo reglamente.


Metodinės tarybos funkcijos

 • Kartu su progimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, koordinuojančiu metodinę veiklą, nustato mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos prioritetus.
 • Koordinuoja progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės.
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato progimnazijos prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, ryšius su mokytojų asociacijomis ir švietimo pagalbos įstaigomis.
 • Kartu su progimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.
 • Vertina mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.
 • Teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, progimnazijos direktoriui.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!