Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas

Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.

Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, progimnazija priima sprendimus dėl mokymosi krūvių sureguliavimo.

Penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose.

Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir/arba ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą pažangą.

Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, direktoriui teikia prašymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki einamųjų metų rugsėjo 2 d.:

1. sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas;

2. sprendimas priimamas, jei mokinys tų dalykų turi teigiamus įvertinimus, o vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pats mokinys (nuo 14 metų, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą) parašo prašymą direktoriui;

3. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) padeda užtikrinti mokinio saugumą progimnazijoje;

4. mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų metu įsipareigoja laisvos pamokos metu savarankiškai mokytis progimnazijos bibliotekoje ar skaitykloje (išskyrus tuos atvejus, kai pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė); apie tai progimnazija informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);

5. besimokančiam neformaliojo švietimo įstaigoje ar baigusiam mokiniui neformaliojo švietimo įstaigą, pusmečio ir metinis įvertinimas rašomas aukščiausias – 10 balų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
9. 15.40 – 16.25
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15