Kūrybinis konkursas „Tvari žiema su „Sveikatiada““

  • Paskelbta: 2023-11-29
  • Kategorija: Konkursai

KŪRYBINIS KONKURSAS
„TVARI ŽIEMA SU „SVEIKATIADA““
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinis konkurso „Tvari žiema su „Sveikatiada““ (toliau – Konkursas) nuostatai
(toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas,
konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja VšĮ „Tikra mityba“ ir sveikos gyvensenos programa
„Sveikatiada“.
3. Konkurso tikslas – skatinti ugdymo įstaigos bendruomenę (vaikus, pedagogus, šeimos
narius) būti tvariems ir žiemos šventėms pasipuošti panaudojant antrines žaliavas (maisto
produktus, jų pakuotes ir pan.).
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Konkursas skirtas paminėti didžiąsias žiemos šventes. Dalyviai, ugdymo įstaigos
bendruomenė, kviečiami įsitraukti į iššūkį – konkursą ir gruodžio – vasario mėnesiais kurti
kalėdinius, žieminius, šventinius papuošimus ir papuošti savo grupes, klases panaudojant
antrines žaliavas.
5. Konkurso tikslas – skatinti ugdymo įstaigos bendruomenę (vaikus, pedagogus, šeimos
narius) būti tvariems ir žiemos šventėms pasipuošti panaudojant antrines žaliavas (maisto
produktus, jų pakuotes ir pan.).
6. Uždaviniai:
6.1. Skatinti ugdymo įstaigų bendruomenes didžiosioms žiemos šventėms pasipuošti
tvariai, panaudojant antrines žaliavas;
6.2. Didinti visos ugdymo įstaigos bendruomenės sąmoningumą apie tvarumą;
6.3. Atkreipti dėmesį į linksmą ir įtraukiantį kūrybinį procesą panaudojant antrines
žaliavas;
6.4. Siekti glaudaus ugdymo įstaigų pedagogų ir tėvelių bendradarbiavimo;
6.5. Puoselėti saviraišką ir kūrybiškumą.
III. VYKDYMO LAIKAS
7. Konkurso vykdymo laikas nuo gruodžio 1 d. 09.00 val. iki vasario 29 d. 17.00 val.
Grįžtamojo ryšio informacijos įvairiais formatais (video, jpg) atsiuntimas iki vasario 12 d.
17.00 val. 
IV. KONKURSO DALYVIAI
8. Konkurse gali dalyvauti šalies ir tarptautinės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo,
neformaliojo švietimo, vaikų globos įstaigų bendruomenės nariai (vaikai, pedagogai, tėvai),
atsiuntę kūrybinę veiklą įrodančią grįžtamojo ryšio informaciją.
9. Konkurse gali dalyvauti 2-19 m. amžiaus vaikai.
10. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:
10.1. 2-6 metų amžiaus;
10.2. 7-11 metų amžiaus;
10.3. 12-15 metų amžiaus;
10.4. 16-19 metų amžiaus.
V. KONKURSO SĄLYGOS
11. Konkursui viena klasė ar grupė gali pateikti tik vieną konkurso paraišką (video,
nuotraukas, nuotraukų koliažą,).
12. Konkurse dalyvaujantys vaikai (ar klasės/grupės atstovas, tėvai) turi užfiksuoti
nufotografuoti ir/ar nufilmuoti tvarius klasių, grupių, patalpų papuošimus.
13. Ugdymo įstaigos turi kurti papuošimus (eglutes, snaiges, kalėdinius papuošimus ar kt.)
panaudojant maisto produktus ar jų pakuotes, kurie jau būtų išmetami ar kitas antrines
žaliavas.
14. Veiklą dalyviai atlieka, fotografuoja, filmuoja, atsiunčia užpildytą paraišką ir vaizdinę
medžiagą (video, jpg formatais).
15. Konkurse dalyvaujantys vaikai (ar klasės/grupės atstovas/tėvai/pedagogai) kūrybinę
veiklą įrodančią grįžtamojo ryšio informaciją siunčia el. paštu
koordinatorius@sveikatiada.lt.
16. Kartu su kūrybinę veiklą įrodančia grįžtamojo ryšio informacija el. paštu
koordinatorius@sveikatiada.lt turi būti atsiųsta užpildyta anketa (Priedas Nr. 1).
17. Dalyvių atsiųsta grįžtamojo ryšio informacija bus talpinama programos “Sveikatiada“
facebook puslapyje https://www.facebook.com/Sveikatiada.
18. Nugalėtojai bus skelbiami:
18.1. Programos „Sveikatiada“ facebook puslapyje
https://www.facebook.com/Sveikatiada.
19. Kūrybinę veiklą įrodančią grįžtamojo ryšio informaciją el. paštu
koordinatorius@sveikatiada.lt siųsti iki vasario 12 d. 17.00 val. 
VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
20. Darbus vertins projekto „Sveikatiada“ komisija.
21. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
21.1. Kūrybinei veiklai naudojamas žaliavas;
21.2. Kūrybiškumą;
21.3. Originalumą;
21.4. Tvarumą;
21.5. Estetiškumą;
21.6. Dalyvių masiškumą;
21.7. Nuotraukų/vaizdo įrašų pateikimą.
22. Kūrybines veiklas įrodančios grįžtamojo ryšio informacijos, surinkusios daugiausiai
programos „Sveikatiada“ komisijos balsų bus išrinktos nugalėtojais.
23. Bus išrenkami keturi nugalėtojai (klasės/grupės), po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės
(2-6 metų, 7-11 metų, 12-15 metų, 16-19 metų).
24. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti grįžtamojo ryšio informacijos, kuri neatitinka
nuostatų reikalavimų.
VII. APDOVANOJIMAS
25. Nugalėtojai (klasė ar grupė) bus apdovanoti rėmėjų dovanomis, individualiais padėkos
raštais, o pedagogams, kurių vaikai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.
26. Visos konkurse dalyvavusios ugdymo įstaigų klasės/grupės ir jų pedagogai
(individualiai) bus apdovanoti padėkos raštais.
27. Konkurso nugalėtojų atsiųsta kūrybinę veiklą įrodanti grįžtamojo ryšio informacija bus
skelbiama programos „Sveikatiada“ Facebook puslapyje
https://www.facebook.com/Sveikatiada.
28. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai el. paštu.
29. Išlaidos, susijusios su konkursu, neatlyginamos.
VIII. KITOS SĄLYGOS
30. Konkurso dalyviai, siųsdami nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus bei kitą medžiagą sutinka,
jog siųsta medžiaga gali būti publikuojama viešai visuomenės informavimo priemonėmis
(programos „Sveikatiada“ Facebook puslapyje https://www.facebook.com/Sveikatiada).
31. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka
teisę jas keisti žaidimo eigoje be išankstinio pranešimo.
32. Konkurso organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkurso vykdymą dėl
nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs interneto
tinklapyje. 
33. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams
nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, organizatorius deda
visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti. 


VšĮ „Tikra Mityba“ ats. sąsk. LT66730001014288733 Tel.: +37067257080
Mosėdžio g. 11B Kaunas, LT-48190 AB Swedbank El.p.:koordinatorius@sveikatiada.lt
Įmonės kodas 304030613 
PRIEDAI
Priedas Nr. 1
Konkurso dalyvių paraiškos forma
 

Oficialus ugdymo įstaigos
pavadinimas:

Konkurse dalyvavusių vaikų,
tėvelių ir pedagogų skaičius:

Pedagogo/atsakingo asmens
vardas pavardė

Pedagogo/atsakingo asmens
telefono Nr.

Pedagogo/atsakingo asmens el.
paštas

Trumpas veiklos apibūdinimas,
kas buvo naudojama kuriant
papuošimus:

Įspūdis, emocijos, komentarai,
apie užduotį:

Pasiūlymai, kokių užduočių
norėtumėte ateityje (nebūtina)

Sėkmės!
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas