Metodinės grupės

Informacija

Mokytojų metodinė grupė vieno, kelių mokomųjų dalykų ar programos mokytojai, kuriems vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

Metodinės grupės kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Progimnazijos direktoriaus tvirtinamame Metodinės tarybos darbo reglamente.

Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Lina Linkė

Psichologė

Pirmininkė

2.

Sigutė Vertelienė

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

Narė

3.

Dovilė Gailė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Narė

4.

Sigita Visockienė

Specialioji pedagogė, logopedė

Narė

5.

Darutė Globienė

Socialinė pedagogė metodininkė

Narė

6.

Asta Linkienė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Narė

7.

Donalda Lukšienė

Socialinė pedagogė, mokytojo padėjėja

Narė

8.

Vaida Aušrienė

Mokytojo padėjėja

Narė

9.

Aurelija Milčienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Narė

10.

Danutė Enčerienė

Mokytojo padėjėja

Narė

11.

Nijolė Paulauskienė

Mokytojo padėjėja

Narė

12.

Judita Kazlauskaitė

Mokytojo padėjėja

Narė

13.

Danutė Plingienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Narė

14.

Liubovė Kisielienė

Mokytojo padėjėja

Narė

15.

Genovaitė Kveselienė

Mokytojo padėjėja

Narė

16.

Auksė Aleknaitė

Mokytojo padėjėja

Narė

17.

Rima Žickienė

Mokytojo padėjėja

Narė

18.  Agnė Ševelienė Mokytojo padėjėja Narė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Laima Česaitienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Pirmininkė
2. Jolanta Kilkiuvienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
3. Laima Butvilienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Narė

Užsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Asta Rumševičienė Anglų kalbos(ankstyvojo ugdymo) vyresnioji mokytoja Pirmininkė
2. Odeta Uselienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
3. Tomas Gužauskas Anglų kalbos vyresnysis mokytojas Narys
4. Jurgita Sokienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos mokytoja Narė
5. Aldona Krasauskienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Narė

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Tomas Kantautas Istorijos vyresnysis mokytojas,
žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
Pirmininkas
2. Vilija Paškauskienė Etikos mokytoja metodininkė Narė
3. Albina Steponavičienė Tikybos mokytoja metodininkė Narė
4.

Vaiva Buivydienė

Geografijos mokytoja

Narė

5.

Henrika Gailienė

Karjeros specialistė

Narė

Gamtos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Rasa Vaišvilienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Roma Varneckienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Vaida Armonienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Daiva Ramanauskienė

Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Narė

5. Giedrė Karčauskienė Chemijos mokytoja metodininkė Narė

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Daiva Rapolienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Pirmininkė
2. Leonas Miklius Vyresnysis technologijų mokytojas  Narys
3. Donvina Dambrauskaitė Dailės mokytoja metodininkė Narė
4.

Rasa Turskienė

Technologijų mokytoja metodininkė

Narė
5. Evelina Budrienė Muzikos mokytoja metodininkė Narė

Fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Irena Kobienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Aidas Kavaliauskas Kūno kultūros mokytojas metodininkas Narys
3. Neringa Šlopšnienė Šokio mokytoja metodininkė Narė

Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programų mokytojų metodinė grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Dalia Kosienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pirmininkė
2.

Rita Goleckienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Narys

3.

Vida Petrauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narys

4.

Diana Užemeckienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

5.

Rimanta Gardauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

6.

Laima Borkertaitė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Narė

7.

Gražina Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

8.

Rita Petkienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

9.

Regina Kaminskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

10.

Vilma Miklienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

11.

Ramutė Mockuvienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

12.

Lina  Baltrušaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Narė

13.

Reda Baltkojienė

Pailginto mokymo (si )dienos grupės vyresnioji auklėtoja

Narė

14.

Vida Lazdauskaitė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Narė

15.

Daiva Danusienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja               

Narė

16.

Vaida Naujokaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Narė

5-8 klasių vadovų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Albina Steponavičienė

6a klasės vadovė

Pirmininkė
2. Rasa Turskienė 5a klasės vadovė  Narė
3. Irena Kobienė 5b klasės vadovė Narė
4.

Vaida Armonienė

5c klasės vadovė

Narė
5. Jurgita Sokienė 6b klasės vadovė Narė
6. Jolanta Kilkiuvienė 6c klasės vadovė Narė
7. Odeta Uselienė 7a klasės vadovė Narė
8. Daiva Rapolienė 7b klasės vadovė Narė
9. Daiva Ramanauskienė 8a klasės vadovė Narė
10. Roma Varneckienė 8b klasės vadovė Narė
11. Vaiva Buivydienė 8c klasės vadovė Narė

Metodinės grupės funkcijos

 • Derina ugdymo srities, dalyko turinio planavimą, mokymo organizavimą ir vertinimą.
 • Aptaria naujus dokumentus ir metodikos naujoves.
 • Susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos.
 • Suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimo veiksmingumą.
 • Aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl gabiųjų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, individualizuoto ugdymo.
 • Tariasi dėl mokomųjų ir pasirenkamųjų dalykų bei jų modulių pasiūlos bei tarpdalykinės integracijos.
 • Nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus.
 • Tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir konsultuoja mažesnę patirtį turinčius kolegas.
 • Teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais metodinei tarybai ir/ ar Mokyklos vadovams.
 • Analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.