Mokymasis namie

Mokiniai yra mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

Mokiniams, kurie mokosi namie:

1. pagal pagrindinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma:

1.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);

1.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę);

2. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos progimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.

Progimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namie, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti.

Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą. Progimnazija, nuostatuose įteisinusi pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdą, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.